Milyen garancia van a Pí víz előállító készülékre?

Fogyasztói tájékoztató a kellékszavatosságról és termékszavatosságról

 

 

6 hónapos kellékszavatosság: 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Nikken nyújtotta. Hat (6) hónapon belüli kellékszavatossági igényérvényesítés esetén ugyanis vélelmezzük, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

24 hónapos termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Ön a termék hibáját a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a gyártóval (forgalmazóval) közölni. A hiba felfedezését követően kettő (2) hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közölt hibának minősül. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

0

Your Cart